Advokátní úschova | Advokátní úschova

Advokátní úschova

Advokátní kancelář BULTAS  I  KVÍTKOVÁ pravidelně poskytuje svým klientům služby advokátní úschovy peněz či listin. Za tímto účelem má advokát JUDr. Ondřej Bultas zřízeno aktuálně 10 unikátních depozitních účtů advokátní úschovy tak, aby finanční prostředky každého klienta měly vždy samostatný a oddělený účet úschovy.

V případě Vašeho zájmu o službu advokátní úschovy nás kontaktuje ONLINE nebo telefonicky.

Advokátní úschova pěněz nebo listin je služba svým účelem velice podobná bankovnímu akreditivu či bankovní úschově a je de facto totožná se službou notářské úschovy. Hlavní výhodou  a důvodem, proč je tato služba advokátní úschovy klienty hojně využívána  je právě skutečnost, že je tato služba výrazně levnější a méně formálně náročná než výše zmíněné alternativy. U advokátní úschovy je však 100% zaručena jistota smluvních stran, že s peněžními prostředky bude naloženo v souladu se smlouvou o advokátní úschově.

Uzavřením dohody o úschově peněz či listin se fyzická či právnická osoba (složitel, obvykle kupující) zavazuje uložit na depozitní účet advokátní úschovy určitou finanční částku (obvykle se jedná o kupní cenu či o jinou platbu) a advokát se zavazuje tuto částku (či listinu) vydat třetí osobě (obvykle prodávajícímu či osobě poskytující určitou službu) při splnění ve smlouvě sjednaných a přesně stanovených podmínek. V případě, kdy nedojde ze strany povinné osoby ke splnění podmínek k výpatě do určitého předem stanoveného dne, je advokát povinen složenou částku vyplatit zpět osobě, která finanční částku na účet advokátní úschovy vložila či zaslala. Účet advokátní úschovy je oprávněn zakládat, vést a spravovat výhradně advokát, který je registrován a dozorován Českou advokátní komorou a advokátní úschova podléhá pevně stanoveným zákonným podmínkám. Tím je klientům dána garance a zaručena transparentnost celé transakce. 

Tato služba advokátní úschovy je klienty Advokátní kanceláře BULTAS  I  KVÍTKOVÁ hojně využívána zejména při převodech nemovitostí, kdy advokát JUDr. Ondřej Bultas či advokátka Mgr, Adriana Kvítková převezme kupní cenu do advokátní úschovy a zajistí tak pro prodávajícího i kupujícího bezpečný a zaručený způsob úhrady kupní ceny formou advokátní úschovy. Advokátní úschova poskytována Advokátní kanceláří BULTAS  I  KVÍTKOVÁ tedy zcela vylučuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující zároveň nemusí riskovat vyplacení kupní ceny prodávajícímu předtím, než dojde k zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Advokátní kancelář BULTAS  I  KVÍTKOVÁ v rámci advokátní úschovy také zajišťuje provedení platby daně z převodu nemovitostí. Tato navazující služba je klienty opět často využívána, neboť podle zákona hradí daň z převodu nemovitostí prodávající, ale kupující je zde ze zákona ručitelem, a je proto v jeho zájmu, právně zajistit, že je daň v rámci advokátní úschovy řádně zaplacena.

Veškeré účty advokátní úschovy Advokátní kanceláře BULTAS  I  KVÍTKOVÁ jsou úročeny, což tuto službu klientům zlevňuje, a proto má Advokátní kancelář BULTAS  I  KVÍTKOVÁ jedny z nejnižších cen (sazeb) za službu advokátní úschovy. Cena advokátní úschovy se odvíjí od výše složené částky a je možné ji sjednat individuelně smluvně nebo se lze řídit vyhl. 177/1996 Sb. (Advokátním tarifem).

Po sdělení výše částky úschovy Vám bude vypočtena cena advokátní úschovy. V takto určené ceně je již zahrnuta příprava smlouvy o advokátní úschově, náklady spojené se správou depozitního účtu, jakož i jedenání v advokátní kanceláři BULTAS  I  KVÍTKOVÁ, při kterém dojde k podpisu smlouvy o advokátní úschově.

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Ondřej BULTAS | Mgr. Adriana KVÍTKOVÁ
Sídlo kanceláře: Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon: (+420) 223 017 395
Mobil: (+420) 773 623 622
E-mail I: info@bk-advokati.cz
E-mail II: bultas@bultas-advokat.cz

Kontaktujte nás online